+Aureus.digital

EN

securing your trust

Aureus+

+Aureus.digital

EN

+Každý klient je partner

O spoločnosti

Outsourcingový provider

outsourcing

Spoločnosť AUREUS+ je skúsený outsourcingový provider s nadnárodnou pôsobnosťou, zameraný na poskytovanie integrovaných softvérových riešení pre podniky a orgány verejnej správy. Naším spoločným úsilím je budovať spoločnosť budúcnosti, ktorá je schopná promptne a efektívne reagovať na neustále sa meniace požiadavky trhu a spotrebiteľov. Zameriavame sa na budovanie technologicky všestrannej spoločnosti, ktorá je v maximálnej možnej miere orientovaná na zákazníka. Vytýčené ciele dosahujeme zlúčením funkčných oblastí, zjednodušením procesov a koordináciou zdrojov, s cieľom efektívne dodávať nové a inovatívne produkty a služby s prístupom k inováciám.

Štruktúra spoločnosti je šitá na mieru pre úspešnú realizáciu rôznych druhov projektov. Diverzita a inklúzia sú esenciálnou súčasťou našej DNA a súčasťou nášho bytia. Sú nevyhnutné pre našu kultúru na pracovisku, vďaka čomu sa cítime pohodlnejšie, a umožňujú nám spájať sa a spolupracovať, investovať a posúvať naše podnikanie vpred. Sme pevne presvedčení, že IT pracovníci budúcnosti musia mať široký rozhľad a schopnosť identifikovať, koordinovať a nasadiť zdroje IT, kedykoľvek a kdekoľvek je to potrebné.

Technologické riešenia

technológie

Ako poskytovateľ IKT sa zameriavame na technologické riešenia, ktoré ponúkajú najvyššiu pridanú hodnotu v oblasti spoľahlivosti a inovácií. Každý projekt je pre nás jedinečný, a preto myslenie „out-of-the-box“ je súčasťou našej každodennej reality. Klient je pre nás partnerom. Pri riešení potrieb klientov siahame nad rámec bežných produktov a služieb. Zameriavame sa na špecifiká jednotlivých zadaní a poskytujeme služby šité na mieru na báze kreativity, vzájomnej dôvery a transparentnosti.

Umelá inteligencia sa neustále zlepšuje a každý deň poháňa viac aplikácií a zariadení. IoT sú čoraz rozšírenejšie. Kybernetická bezpečnosť je neustále doménou. Trendy v oblasti IT v podnikaní pretvoria budúcnosť obchodu a priemyslu.

Spoločnosť AUREUS+ sme vybudovali dodržiavaním konzistentnosti v rámci všetkých oblastí služieb. Našim cieľom je priniesť inovatívny prístup a oprostiť klienta od neprimeraných komplikácii využitím vysokých IT a bezpečnostných štandardov.

ISO, SECURITY CLEARANCE

Certifikáty

+ISO

ISO

AUREUS+ je jedinou európskou spoločnosťou, ktorá má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality (ISO 9001) a systém riadenia bezpečnosti informácií (ISO 270001) špeciálne pre oblasť „Integrovaných softvérových riešení pre podniky a orgány verejnej správy, projekty, implementácia a správa systémov IKT a služieb vydavateľa ID pri dodávaní generovania jedinečných identifikátorov, registrácie hospodárskych subjektov a ich zariadení a strojov, udržiavaní registra, interoperability s priemyselnými veľkovýrobami a systému vysledovateľnosti s analýzou veľkých dát pre podnikateľské subjekty a orgány verejnej správy v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ o aproximácií zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení Smernice 2001/37/ES..

+SECURITY CLEARANCE

SECURITY

Bezpečnostná previerka Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky. Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky udelil spoločnosti AUREUS+, jej zástupcom a zamestnancom bezpečnostnú previerku v režime Vyhradené a Dôverné.

+ITIL CERTIFICATION

ITIL

AUREUS+ implementoval metodológiu ITIL a certifikoval svojich zamestnancov na udržiavanie procesov a postupov. ITIL opisuje procesy, postupy, úlohy a kontrolné zoznamy, ktoré nie sú špecifické pre danú organizáciu ani technológiu, ale môžu byť aplikované organizáciou na stratégiu, prinášanie hodnoty a udržiavanie minimálnej úrovne kompetencie. Umožňuje organizácii vytvoriť základnú líniu, z ktorej môže plánovať, implementovať a merať. Používa sa na preukázanie zhody a na meranie dosiahnutých zlepšení.

+PRINCE2 CERTIFICATION

PRINCE2

Spoločnosť AUREUS+ implementovala a certifikovala svojich vedúcich zamestnancov v metodike projektového riadenia PRINCE2. PRINCE2 je štruktúrovaná metóda riadenia projektov a certifikačný program odborníkov. PRINCE2 zdôrazňuje rozdelenie projektov do zvládnuteľných a kontrolovateľných fáz, pre účely časovo a nákladovo efektívnych implementácií..

+Rozsiahla ponuka s históriou úspechu

Služby

+Private cloud provider

Private cloud

Model súkromného „cloud computingu“ je najvhodnejší pre spoločnosti s dynamickými, alebo nepredvídateľnými výpočtovými potrebami, ktoré vyžadujú priamu kontrolu nad ich prostredím, zvyčajne na splnenie komplexných požiadaviek na zabezpečenie, správu podniku, alebo dodržiavanie regulačných predpisov. Spoločnosť AUREUS+ rozumie potrebám klientov, ktorí vyžadujú najvyššiu možnú mieru transparentnosti a diskrétnosti. Naše riešenia sú založené nielen na overených dátových centrách navrhnutých a prevádzkovaných s cieľom zachovať najvyššiu úroveň existujúcich štandardov, ale aj na vyvážení všetkých vplyvov, ako sú workflow, ľudské zdroje a jedinečné interné procesy.

+Mission critical hosting

Hosting

Poskytujeme serverovú infraštruktúru v klastroch, ich architektúru a údržbu ako integrálnu podporu projektov, ktoré si vyžadujú nepretržitú prevádzku. Implementáciou serverových klastrov garantujeme ochranu pred možným prerušením jednotlivých operácií, alebo neželaným prienikom. Táto služba zaisťuje bezproblémovú prevádzku a bezpečnosť operácií klienta. Implementáciou najmodernejších bezpečnostných protokolov, ktoré sa pravidelne aktualizujú, tak aby vyhovovali objavujúcim sa a novým hrozbám, sme schopní zaistiť bezproblémovú prevádzku klientskeho prostredia. Ak úspech Vašej spoločnosti závisí od Vašich online služieb, riešením pre Vás je práve táto služba. Zabezpečujeme nielen dostupnosť Vašich aplikácií a platforiem, ale neustále optimalizujeme výkon a bezpečnosť. Dôležité zmeny a optimalizácie sú vždy starostlivo pripravené, testované a implementované v úzkej spolupráci s odborníkmi.

+AI monitoring 24/7/365

24/7/365

Kritické systémy si prirodzene vyžadujú nepretržité monitorovanie systémom dohľadu, ktorý vyhodnocuje a zaznamenáva históriu využívania systémových zdrojov infraštruktúry. Zároveň analyzuje dostupnosť systémových zdrojov a umožňuje podľa určených pravidiel informovať prevádzkovateľa o novej situácii, ktorá by mohla viesť k prípadnému zlyhaniu. Použitím technológie umelej inteligencie založenej na neurónových sieťach sme schopní predpovedať potenciálne budúce problémy a zlyhania služieb klienta. Proaktívne monitorovacie služby ponúkame prostredníctvom dozorného centra s nepretržitou prevádzkou vo forme monitorovania a helpdesku. Náš systém dohľadu umožňuje jednoduchú diagnostiku a riešenie potenciálnych problémov s Vašou sieťou prostredníctvom sledovania prerušenia výkonu siete a využívania dostupných štatistík.

+Big data and enterprise cloud backup and disaster recovery

Backup

Našou snahou je priniesť klientom digitálnu revolúciu. Bez pochopenia toho, ako generovať, spracovávať, manipulovať, ukladať a zabezpečovať veľké množstvo údajov, by to nebolo možné. Preto spoločnosť AUREUS+ zaručuje dostupnosť systému, integritu dát, správu a konfiguráciu až 24 hodín denne, sedem dní v týždni, počas celého roka. Služba Backup storage poskytuje spoľahlivé zálohovanie a rýchle obnovenie klientských dát. Vďaka veľmi jednoduchému, ale bezpečnému systému zálohovania disk-to-disk, môžete podnikať bez stresu a zbytočných problémov. Táto služba pomôže chrániť nielen obchodné dáta, ale aj aplikácie, databázy a ďalšie dôležité systémové údaje. Vylepšite svoju schopnosť manipulovať s údajmi a zároveň šetrite čas, peniaze a zdroje.

+Blockchain encryption

blockchain

Pokročilé šifrovanie zaisťuje, že citlivé údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom tretích strán. Využitím pokročilých kryptografických nástrojov a metódy šifrovania transformujeme dáta tak, aby sme vylúčili ich dostupnosť pre nepovolané osoby vzhľadom na špecifiká jednotlivých projektov. Oprávnení užívatelia získavajú špecifický kľúč určený na odkódovanie šifrovaných údajov. Implementujeme najmodernejšie nástroje na trhu a preto pravidelne aktualizujeme a udržiavame bezpečnosť nášho systému.

+Managed security

security

Našim cieľom je aktívna ochrana klientov a ich sietí pred negatívnymi výzvami dnešného digitálneho sveta, ako sú vírusy, ransomware, spyware, podvodné e-maily, hackeri, zlodeji identity a ďalšie. V tomto prípade ide o komplexnú službu zahŕňajúcu konfiguráciu, prenájom hardvéru a následnú správu. Služby riadenej bezpečnosti poskytujú našim klientom a partnerom informácie o bezpečnosti a bezpečnostnom status quo na najvyššej možnej úrovni. Agilný, analytický a skúsený team je vedený k nepretržitému zlepšovaniu sa a aktívnej spolupráci s klientmi. Spoločnosť AUREUS+ poskytuje komplexné riešenia v oblasti prevencie, kontroly a bezpečnosti šité na mieru potrebám našich klientov.

+Virtual Data Centres

data centers

Virtuálne dátové centrum poskytuje prvotriedne výpočtové a sieťové zdroje alokované v moderných dátových centrách naprieč celou Európskou úniou. Táto služba ponúka škálovateľné prostredie zložené z VDCPU, RAM, Data Stores a sieťových komponentov, na hosting klientských aplikácii a zvýšenie efektivity podnikania. Vďaka virtualizácii je možné znížiť náklady na správu infraštruktúry ako aj ďalšie výdavky. Ďalšou výhodou je možnosť optimalizácie zdrojov na hardvérovej aj virtuálnej úrovni, čo nakoniec povedie k flexibilnejšiemu a výkonnejšiemu systému. Klienti a partneri sa môžu spoľahnúť na skúsený tím odborníkov a sústrediť sa výlučne na svoju podnikateľskú činnosť.

+Research and innovations

innovations

Výskum a inovácie sú podstatnou súčasťou našej firemnej stratégie a pokroku. V budúcnosti môžeme napredovať len vďaka systematickému zapojovaniu sa do vedeckých projektov, ktoré kombinujú informačné technológie, priemysel a zdravotníctvo. Umelá inteligencia bude zohrávať dôležitú úlohu, a to nielen v automotive sektore, ale aj v zdravotníctve. Spájame prostredie umelej inteligencie a neurónových sietí s priemyselnou výrobou vytvorením autonómneho systému pre kontrolu, predpovedanie, údržbu a prevádzku jednotlivých systémov. Plne šifrované, mobilné a autonómne dátové centrá ideálne dopĺňajú prostredie priemyslu zajtrajška.

Spojme sa

Kontakt

Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava
Slovakia

Spojme sa

Napíšte nám

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.