AUREUS.forms Electronic forms solution

AUREUS.forms je flexibilné a spoľahlivé riešenie, ktoré vám zjednoduší prácu s elektronickými formulármi. Práca s ním si nevyžaduje znalosť kódu a je user friendly, pričom vie dynamicky reagovať na zmeny a aktívne zbierať a vyhodnocovať definované dáta.

Portálový software AUREUS.forms je zameraný na komplexnú správu, jednoduchý dizajn, úpravu a publikáciu rôznych druhov formulárov vrátane potrebnej implementácie na rôznych identity providerov, systémy verejnej správy (slovensko.sk) alebo súkromnej sféry (rôzne druhy IAM, SAML2 a podobne).

AUREUS.forms je vhodné ako súčasť existujúcich riešení, ale aj ako samostatne nasaditeľné portálové riešenie či už v cloude alebo on premise.

Podľa prístupových oprávnení v zmysle autentifikácie umožňuje priradiť užívateľom rôzne oprávnenia od ADMIN až po koncového užívateľa, ktorý vypĺňa konkrétny formulár. Samozrejmosťou je mailová a SMS notifikácia konkrétnych parametrov prípadne žiadostí o vyplnenie, úpravu a podobne.
Je schopný navrhovať, spravovať a spracovávať elektronické formuláre pomocou dátovo viazaných ovládacích prvkov. Obrovskou výhodou je automatické prispôsobenie CSS šablóne na cieľovom webe. Portálové riešenie +AUREUS.forms je vhodné na dizajn responzívnych formulárov ako aj tzv. Pixel perfect formulárov (používané najmä vo verejnej správe).

Naše riešenie je možné prispôsobiť vašim špecifickým potrebám. Je preto určené nielen pre jednotlivých zákazníkov zo súkromnej sféry, ale aj pre verejnú správu.

Responzívny dizajn

Zobrazenie je optimalizované pre všetky druhy zariadení

Užívateľská prívetivosť

Jednoduché a prehľadné prostredie pre tvorcu, ale aj prijímateľa

Bezpečnosť

Vysoká úroveň ochrany a zabezpečenia

  • Orgány verejnej správy
  • Užívatelia

Súčasťou portálov orgánov štátnej správy je množstvo formulárov, ktoré slúžia na zber dát a informácií a ich následné vyhodnotenie.

Za účelom skvalitnenia služieb a zjednodušenia komunikácie s občanmi je potrebné nastaviť čo najjednoduchšie podmienky a vybudovať digitálne prostredie, ktoré bude užívateľský prívetivé a jednoduché na používanie. Riešenie AUREUS.forms je vhodné ako nástroj pre jednoduchý dizajn, správu a publikáciu elektronických formulárov. Spĺňa požiadavky stanovené v ID-SK jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb a webových sídiel.

 

Užívatelia pri komunikácií s orgánmi štátnej správy a súkromnej sféry vyžadujú flexibilné a bezpečné riešenia, ktoré sú zároveň ľahko dostupné a použiteľné.

Naše riešenia poskytujú užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré spĺňa najmodernejšie štandardy a zároveň zachováva vysokú mieru bezpečnosti dát a transparentnosti pri spracúvaní informácií.

Zjednodušuje prácu s elektronickými formulármi
Podporuje štandardné webové prehliadače použitím HTML v5 štandardov
Umožňuje tvorbu formulárov prostredníctvom funkcie drag & drop
Škálovateľnosť podľa individuálnych potrieb zákazníka
Flexibilne integrovateľné na akékoľvek iné databázy a systémy
Zabezpečenie prostredníctvom Client server technológie
Vysoká ochrana vďaka jednoduchému napojeniu na identity providerov
Vhodné na dizajn responzívnych formulárov alebo tzv. Pixel perfect
  • Designer
  • Publisher
  • Portal
  • Business intelligence

Slúži na navrhovanie a dizajn jednotlivých formulárov. Jednoduchým postupom je možné spravovať vizuálny aspekt formulárov ako aj dátovú schému, jej overenie a podobne. Poskytuje aj veľa ďalších funkcionalít v integrácií, validácii pripadne definovania pravidiel.

Modul slúži na automatické renderovanie navrhnutého formulára do podoby HMTL 5 kódu a jeho publikáciu na cieľové webové sídlo.

Komplexná správ formulárov vrátane definície platnosti publikácie formulárov, okruhov užívateľských skupín, definície pravidiel notifikácie, verzionovanie a vyhodnocovanie v reálnom čase prostredníctvom natívneho BI.

Aplikácia zakomponovaná do portálového riešenia, ktorá slúži na vyhodnocovanie zapísaných dát v reálnom čase na základe vopred predpripravených dátových modelov. Aplikácia je schopná vizualizovať výsledky ako aj poskytovať aktívne informácie o procese vyplnenia. Dáta je možné kombinovať s akoukoľvek ďalšou databázou s cieľom komparácie a korelácie výstupov.

Kontaktujte nás

Zaujal vás tento produkt?

Kontakt