Je pre vašu firmu výhodnejší súkromný alebo verejný cloud?

Ako si nastaviť cloudovú stratégiu vo firme? Aké sú výhody a výzvy súkromného cloudu, verejného cloudu a hybridného cloudu? Alebo je pre vás vhodnejší multicloud? Nielen tieto otázky vám zodpovieme v našom článku.

Moderná podniková cloudová stratégia musí byť šitá na mieru vášmu podnikaniu a zároveň musí reflektovať miestne regulačné zákony a osobitosti používaných aplikácií. Cloudové služby a výpočty nanovo definovali spôsob, akým jednotlivé podniky poskytujú a spravujú svoje IT služby v neustále sa meniacom trhovom prostredí a v prostredí digitálneho podnikania. Podniky prevádzkujú väčšie množstvo svojich aplikácií prostredníctvom súkromných cloudov, nakoľko verejné cloudy majú častokrát problémy s bezpečnosťou a sú nákladné. Privátny cloud poskytuje podnikom oveľa vyššiu mieru zabezpečenia, flexibility a adaptácie na existujúcu infraštruktúru.

Kategórie cloud computingu

Medzi tri hlavné kategórie, ktoré cloud computing poskytuje patrí IaaS, PaaS a SaaS.

IaaS – Poskytuje základné IT zdroje, ktoré potrebujú užívatelia na samotné nasadenie a spustenie softvéru ako príklad je možné uviesť operačné systémy a aplikácie. Jednotlivé zdroje sú virtualizované, tak aby vyhoveli potrebám používateľom a rôznym pracovným záťažiam.

PaaS – Predmetné prostredie umožňuje používateľom nasadiť vlastné, prípadne štandardizované aplikácie pomocou rozhraní API a iných nástrojov. Používatelia majú pod kontrolou svoje konfiguračné nastavenia.

SaaS – Používatelia môžu využívať rôzne webové prehliadače a mobilné aplikácie.

Zdroj: pexels.com

Privátne cloudy využívajú podniky pretože dokážu lepšie zvládnuť kritickú pracovnú záťaž a zvýšené nároky na výkon, dostupnosť, prípadne zabezpečenie. Privátne cloudy sú schopné jednotlivým podnikom poskytnúť zvýšenú kontrolu a efektívnosť.

Existuje však aj možnosť využitia súkromného a verejného cloudu zároveň a to prostredníctvom Multicloudu, kedy dochádza k prerozdeleniu záťaže medzi verejný a súkromný cloud z rôznych dôvodov.

Hybridný cloud

Hybridný cloud takisto kombinuje súkromný a verejný cloud. V tomto prípade ide o akúsi kombináciu lokálne prebiehajúcich úloh a úloh, ktoré sú uskutočňované prostredníctvom verejného cloudu (napr. Azure). Hlavnou výhodou hybridného cloudu je bezproblémová interoperabilita medzi verejným a súkromným cloudom.

Ako bolo už vyššie spomenuté, viaceré podniky prechádzajú z verejného cloudu späť na súkromnú infraštruktúru. Jednotlivé podniky sa snažia ušetriť finančné prostriedky a tak radšej pristupujú k vlastníctvu ako k prenájmu aplikácií, ktoré používajú pomerne často. V tomto prípade ide o rôzne databázy, aplikácie pre spoluprácu, prípadne veľké dáta a analytiku.

Pokiaľ ide o pracovné úlohy, ktorých užívanie nie je časté, je možné uvažovať o využití verejného cloudu. Sem môže patriť napríklad vývoj a testovanie, pretože vyžadujú naštartovanie úložných zdrojov a ich následné vypnutie.

Pri všetkých typoch cloudových prostredí je však nevyhnutná schopnosť monitorovať spotrebu zdrojov. Zatiaľ čo verejný cloud vám na konci mesiaca pošlú celkový účet na základe vašej skutočnej spotreby, súkromný cloud vytvára prehľady výdavkov za vopred zaplatené náklady. Pri súkromnom cloude vám teda nestačí zohľadniť licencovanie hardvéru a softvéru, ale musíte uvažovať aj s nákladmi spojenými so zriadením miestneho dátového centra ako napríklad:

  • Náklady na vybavenie priestoru
  • Telekomunikačné náklady na ethernetové prepínače
  • Platby súvisiace s pokrytím platov správcov IT potrebných na spustenie súkromného cloudu
  • Náklady spojené s chladením a zdrojom elektrickej energie pre servery

Ak chcete efektívne hospodáriť a udržať náklady na cloud pod kontrolou, je nevyhnutné aby správcovia cloudu vytvárali presné správy o spotrebe jednotlivých používateľov. Dôkladný prehľad a vykazovanie výdavkov umožní riadiacim pracovníkom efektívnejšie naplánovať budúce rozpočty a spotrebu zdrojov.

Dohody na úrovni služieb (SLA)

Pri rozhodovaní medzi súkromným a verejným cloudom je potrebné zvážiť aj potencionálne výpadky a prístupnosť zdrojov. Súkromný cloud zaručuje väčšiu mieru kontroly a podrobnejší prehľad o používanej infraštruktúre, čo umožní jednotlivým podnikom efektívnejšie a presnejšie nastaviť svoje zdroje tak, aby vyhovovali ich špecifickým požiadavkám.

Zdroj: pexels.com

Bezpečnosť v cloudových riešeniach

Rozdiely medzi verejným a súkromným cloudom sú aj v oblasti bezpečnosti. Pri využívaní verejného cloudu sú aplikácie koncového používateľa viac zraniteľné v dôsledku zdieľania zodpovednosti medzi koncovým používateľom a verejným cloudom. Pri tomto type zabezpečenia je veľmi ťažké vytvoriť základné bezpečnostné predpoklady a nepretržitý bezpečnostný audit, nakoľko koncový užívateľ má možnosť nasadiť svoje zdroje na požiadanie. Na druhej strane pri súkromnom cloude majú správcovia serverov a sietí oveľa lepší prehľad o jednotlivých zdrojoch ako aj širšiu možnosť kontroly konfigurácií infraštruktúry.

https://learn.g2.com/what-is-private-cloud

https://www.excaltech.com/private-cloud-challenges/

Kontaktujte nás

Napíšte nám a zistite ako vám vieme pomôcť

Kontakt