Prečo by ste mali analyzovať big data vo vašej firme?

Moderné podniky sa čoraz viac zameriavajú na zber a integráciu dát  do svojich riadiacich procesov a podnikového plánovania. Analýza dát im umožňuje extrahovať náhodné súbory a údaje a poskytovať tak riadiacim pracovníkom informácie, ktoré im pomôžu získať prehľad a inovovať ich digitálne podnikanie a  majú pozitívny vplyv na flexibilné rozhodovanie a efektívne riadenie.

Vhodné pre obchod a marketing

Podniky, ktoré dokážu vo veľkej miere zapojiť zozbierané informácie do distribúcie svojich produktov, predaja a marketingu sú schopné pružne a rýchlo reagovať na potreby zákazníkov a neustále sa meniace podnikateľské prostredie a sú pripravené čeliť výzvam digitálneho podnikania. Použitie a analýza získaných dát dáva podnikom neskreslenú predstavu o správaní zákazníkov. Marketingové a obchodné oddelenia podnikov môžu využívať dáta pri plánovaní dlhodobých stratégií a nastavení výrobných procesov a rovnako tak aj vytvárať presnejšie prognózy budúcich výnosov a výdavkov, ktoré budú slúžiť ako základ pre plánovanie budúcich rozpočtov a viacročných finančných plánov.

Zníženie nákladov a optimalizácia zdrojov

Analýza Big Data sa v posledných rokoch uplatnila napríklad v oblasti zdravotníctva, kde prispela k výraznému zlepšeniu predpovedí na budúce potreby zdravotníckych zariadení a zdravotnej starostlivosti ako celku pre všetky demografické skupiny. Čím viac informácií majú lekári o pacientoch, tým presnejšie môžu stanoviť diagnózu a predikovať budúci vývoj ochorenia. Jednotlivým zdravotníckym zariadeniam však môže zber veľkých dát priniesť aj výrazné zníženie nákladov a optimalizáciu zdrojov.

Zdroj: pexels.com

Moderná obchodná analýza a adaptácia na neustále sa meniace podmienky na trhu si vyžaduje porozumenie a analýzu Big Data, ktoré sa podľa typov a formy delia na štruktúrované a neštruktúrované. Štruktúrované údaje sa zväčša nachádzajú vo vopred priradených poliach v súborovom systéme, zatiaľ čo neštruktúrované údaje bývajú z pravidla textové.

Budúcnosť úspešných firiem je v zapojení big data

Zapojenie big data a analytických nástrojov do riadenia pomáha podnikom zostať konkurencieschopnými a udržať krok s neustále sa meniacim spotrebiteľským prostredím a zároveň efektívne a promptne reagovať na zvyšujúci sa dopyt po personalizácií produktov. V budúcnosti budú úspešné iba tie podniky, ktoré zužitkujú ekonomický prínos analýzy veľkých dát. Je preto nevyhnutné, aby správcovia informačných technológií a počítačových sietí správne implementovali analýzu Big Data a prispôsobili ju konkrétnym a presným požiadavkám spotrebiteľov.

Bez jasného porozumenia a základných informácií čo to vlastne Big Data sú, ako s nimi pracovať, aké sú ich výhody a nevýhody, prípadne aká je potrebná infraštruktúra na ich efektívne využívanie je pravdepodobné, že mnohé podniky stratia veľa času a značné finančné prostriedky na získanie informácií, ktoré nebudú vedieť využiť. Aby boli získané informácie pre podnik prospešné, je potrebné neustále monitorovať a kontrolovať implementáciu a používané riešenia.

Zdroj: unsplash.com

Na čo sa zamerať pri ich aplikovaní?

Zmysluplné využívanie dát môže priniesť veľké množstvo nových finančných výdavkov, či už sa rozhodnú pre súkromné cloudové riešenie, alebo pre verejné cloudové služby. V obidvoch prípadoch je nutné počítať s navýšenými nákladmi. Je preto potrebné sa zamerať na konkrétne technologické potreby podniku a jeho zameranie či už na flexibilitu verejného cloudu, prípadne prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré poskytne lokálne riešenie. Dôležité je uskutočniť hĺbkovú analýzu potrieb a zamerania podniku a vybrať zodpovedajúci postup.

Nie je tajomstvom, že údaje získané prostredníctvom Big Data nie sú úplne stopercentné. Je preto veľmi dôležité mať kontrolu nad spoľahlivosťou výstupných údajov, ktoré môžu obsahovať nielen nesprávne informácie a byť duplicitné, ale aj obsahovať značné rozpory. Náročné obchodné úlohy, nastavenie podnikového marketingu a finančné plánovanie vyžaduje presné informácie.

Big Data na Slovensku

Rozvoj technológie Big Data a jeho postupná implementácia v rámci riadenia a rozhodovania jednotlivých podnikov v  Slovenskej republike bola spočiatku málo realizovaná z dôvodu nedostačujúceho trhu na plánovanie a využitie rozsiahlych dát, ale aj pre nedostatok odborníkov a vedúcich pracovníkov, ktorí by vďaka informáciám zo získaných dát  boli schopní nastaviť aktuálnu produktovú stratégiu, prípadne pripraviť podniky na budúcnosť digitálneho podnikania.  Postupne však prišlo k rozširovaniu existujúcich dátových základní a implementácií informačných technológií do každodenných procesov v rámci riadenia podnikov. Riadiaci pracovníci pochopili význam informácií, ktoré môžu prispieť k predikcií vývoja na trhoch a priniesť zo sebou konkurenčné výhody.

Slovenskí podnikatelia teda v začiatkoch využívania Big Data nepripisovali príliš veľký význam informačným hodnotám, ktoré by im umožnili efektívnejšie, rýchlejšie a cielenejšie rozhodovať. Viaceré štatistiky potvrdili fakt, že ak sa informácie získané prostredníctvom Big Data využijú na nastavenie rôznych stratégií v rámci produktového mixu a finančného plánovania podniky sú schopné oveľa lepšie čeliť nástrahám a nečakaným udalostiam, ktoré so sebou prináša prostredie digitálneho podnikania. 

Pomôžeme vám

Chcete sa aj vy zamerať na zber a integráciu dát do svojich riadiacich procesov? Kontaktujte nás, a my vám poradíme ako na to.

Zdroj: https://itchronicles.com/enterprise/big-data-analytics-in-the-enterprise

Kontaktujte nás

Napíšte nám a zistite ako vám vieme pomôcť

Kontakt